آقای کریم اکبری وکیل آبادی

Karim Akbari Vakil Abadi

استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

Researcher ID: (183609)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران