آقای فرهاد شبیهی

Farhad Shobeihi

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر

Researcher ID: (183001)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران