آقای علی اصغر سرابی

Aliasghar Sarabi

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182516)

22
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی