آقای عباس بحری

Abbas Bahri

مجری طرح

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181384)

21
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی