آقای حمیدرضا لاری

Hamid Reza Lari

رئیس مرکز توسعه فناوری توربین های بادی و مجری پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور""

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181383)

38
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی