آقای الله یار بیگی فیروزی

Alahyar Beighi firouzi

مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181366)

10
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی