آقای مهیار جاوید روزی

Mahyar Javid Rouzi

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

Researcher ID: (181261)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران