آقای مجتبی غروی

Mojtaba Ghoravi

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180623)

19
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی