آقای رضا عطار نژاد

Reza Atar Nejad

استاد،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

Researcher ID: (180422)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران