آقای پیمان محمدی تربتی

Peyman Mohammadi Torbati

دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176748)

3
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران