آقای بهرام نوازنی

Bahram Navazeni

عضو هئیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

Researcher ID: (176257)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران