آقای علی حمیدزاد

Ali Hamidzad

کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران

Researcher ID: (176155)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.