آقای دکتر علی مدقالچی

Dr. Ali Medghalchi

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (1447)

45
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی