خانم دکتر سمانه خطی

Dr. samane khatti

استاد دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11630)

8
3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • موسسه پژوهشی و تحقیقاتی اشراق (82-85)
  • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (92-93)
  • سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی (93-99)