آقای دکتر مهدی جامعی

Dr. mehdi jamei

استادیار

Researcher ID: (104833)

12
3
1
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • کمیته ملی سد های ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • ارائه مدل عددی (فشار ضمنی-اشباع صریح) گالرکین ناپیوسته برای مدلسازی آلاینده های زیر زمینی امتزاج ناپذیر با کمک روش لاکس- وندروف (1398)
  • Derivation of Optimal Operating Rules of Hydropower Reservoir Systems Using a Hybrid Optimization method (Case study: Karoon-Dez basin) (1398)
  • Discontinuous Galerkin method for two-phase flow in porous media using modified MLP slope limiter (1395)

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور سازآب پردازان اهواز (1386-1397)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (1386-1386)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه (1395-1398)