قاعده نسبیت این همانی

24 آذر 1401 - خواندن 2 دقیقه - 173 بازدید

Relativity of Identity 

Saeed Mobayyen Shahir

This principle shows that when a change occurs in society, the new element is the same as the previous element with a small difference

When we say that a thing is itself and that thing is nothing else but itself, in society, an element is relatively itself and relatively nothing else but itself. This principle is derived from the social vaccination model - 2019

سعید مبین شهیر

نسبیت این همانی قاعده ای است که از مدل واکسیناسیون اجتماعی استخراج شده است. این قاعده بر شباهت های جوامع تاکید دارد. در این مدل وقتی یک جامعه یا قسمتی از آن تغییر می کند، بیش از آن که به تفاوت های بین دو جامعه پرداخته شود، به شباهت ها پرداخته می شود. به همین دلیل است که گفته می شود یک عنصر اجتماعی نسبتا خودش است و نسبتا جز خودش چیز دیگری نیست. کلمه نسبتا به این موضوع اشاره می کند که پدیده های اجتماعی لاجرم تغییر می کنند اما شباهت هایی که نسبت به گذشته خودشان دارند بسیار زیاد است. 

برای مثال در تغییر روش یک حکومت، تغییر دین یا حتی جنبش های انقلابی، جامعه جدید بسیاری از ویژگی های جامعه قبلی را داراست. اگر حکومت تغییر می کند، حکومت جدید نیز مانند حکومت قبل ساختارهای مشابهی دارد و نهاد های بسیاری در آن همچون وزارتخانه ها همان طور که در حکومت قبلی وجود داشتند، وجود دارد. مثالی که در مدل واکسیناسیون اجتماعی به کار رفته است، اصلاحات دینی در غرب است. در این جریان آیین پروتستان به عنوان رقیبی جدی در کنار آیین کاتولیک رشد پیدا کرد و خود را نشان داد. علی رغم بسیاری از تفاوت هایی که این دو آیین دارند، شباهت های آن ها بسیار قابل توجه است. احترام به مسیح، کتاب آسمانی، اعتقاد به خدا، کلیسا، دعا و هزاران هزار عنصر مشترک بین این دو آیین نشان دهنده شباهت هاست.