سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی (با اولویت چالش ها و راهکارهای پیش روی معماری فضاهای دانشگاهی)

سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی (با اولویت چالش ها و راهکارهای پیش روی معماری فضاهای دانشگاهی) روز چهارشنبه، 20 اردیبهشت، 1402 لغایت پنجشنبه، 21 اردیبهشت، 1402 توسط دانشگاه رازی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمانشاه برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

سومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی (با اولویت چالش ها و راهکارهای پیش روی معماری فضاهای دانشگاهی)

تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1402 تا 21 اردیبهشت 1402

مهلت ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 1401
تاریخ اعلام داوری مقالات: 10 اسفند 1401
مهلت ثبت نام در کنفرانس: 20 اسفند 1401
محل برگزاری: کرمانشاه
سال برگزاری: 1402
شناسه ملی این کنفرانس: SCAAS03

توضیحات کنفرانس

محورهای کنفرانس:

الف) پایداری و معماری فضاهای دانشگاهی

•سوابق تاریخی و معاصر معماری پایدار در فضاهای دانشگاهی) :نظیر تحلیل مصادیق تاریخی فضاهای دانشگاهی ایران و جهان از منظر معماری پایدار؛
تحلیل مصادیق معاصر فضاهای دانشگاهی ایران و جهان از منظر معماری پایدار؛ سیر تاریخی معماری پایدار در فضاهای دانشگاهی و...)
•برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی پایدار) :نظیر بایدها و نبایدهای طراحی فضاهای دانشگاهی پایدار؛ چالش های پی ش روی فضاهای دانشگاهی در
رسیدن به معیارهای پایداری؛ اصول و ضوابط طراحی ساختمان های پایدار دانشگاهی؛ مکان یابی ساختمان ها و پردیس های دانشگاهی پایدار و ...)
•پایداری معماری فضاهای دانشگاهی از منظر فنون ساختمانی) :نظیر سبک سازی و پیش ساختگی؛ مصالح و سیستم های نوین ساختمانی؛ مدیریت و روش
های اجرایی؛ شیوه های تعمیر و نگهداری؛ فضاهای دانشگاهی انعطاف پذیر و ... )
•پایداری زیست محیطی در معماری فضاهای دانشگاهی) :نظیر چالش های زیست محیطی فضاهای دانشگاهی موجود؛ راهکارها و راهبردهای گذر از مشکلات
زیست محیطی در فضاهای دانشگاهی؛ معماری اقلیمی در فضاها و محوطه های دانشگاهی؛ کاربست انرژی های تجدیدپذیر در طراحی فضاهای دانشگاهی؛ ساختمان
های دانشگاهی انرژی صفر؛ کاهش مصرف انرژی در فضاهای دانشگاهی و...)
•پایداری اجتماعی در معماری فضاهای دانشگاهی) :نظیر تعاملات اجتماعی در معماری دانشگاهی؛ حس تعلق به مکان؛ مشارکت اجتماعی؛ هویت؛ توجه به
نیازمندی های بهره برداران مختلف و....)
•پایداری اقتصادی در معماری فضاهای دانشگاهی) :نظیر اقتصاد انرژی در فضاهای دانشگاهی؛ بهره وری اقتصادی در معماری دانشگاهی؛ چالشهای اقتصادی
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در معماری دانشگاهی و...
•رابطه پایداری معماری فضاهای دانشگاهی با بوم، جغرافیا، اقلیم و) : ... نظیر همسازی معماری فضاهای دانشگاهی با اقلیم؛ معماری بومگرا در فضاهای
دانشگاهی؛ تاثیرپذیری معماری پایدار از عوامل اقلیمی و....)

ب) توسعه کمی/کیفی و معماری فضاهای دانشگاهی

•جایگاه معماری اسلامی و انسان محور در فضاهای دانشگاهی) :نظیر نقد و معرفی شاخص های معماری اسلامی در معماری فضاهای دانشگاهی موجود؛
تطابق معماری با الزامات رشته های مختلف؛ تطابق معماری با فضاهای پیاده محور؛ نقد و معرفی مصادیق موفق پردیس های پیاده محور و...)
•مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی) :نظیر تحلیل و بررسی کالبدی معماری فضاهای دانشگاهی در برابر بلایای طبیعی؛ ضرورتها و چالشهای مقاوم سازی فضاهای
دانشگاهی؛ روش های نوین مقاوم سازی فضاهای دانشگاهی و...)
•ظرفیت ها و کمبودهای معماری فضاهای دانشگاهی) :نظیر بایدها و نبایدهای بازنگری در نظام گسترش کمی فضاهای دانشگاهی؛ تغییر کاربری فضاهای
دانشگاهی بلااستفاده؛ نقد و معرفی الگوهای شاخص در معماری فضاهای دانشگاهی و...
•نسل های جدید دانشگاهی) :نظیر معماری فضاهای دانشگاهی و دغدغه دانشگاه های نسل دوم و سوم؛ چالش های فضاهای دانشگاهی برای تطابق با نیازهای
مطرح در نسل های نوین دانشگاهی؛ راهکارهای معمارانه برای تبدیل دانشگاهی فعلی به دانشگاههای نسل نوین و....
•پدافند غیرعامل در معماری فضاهای دانشگاهی) :نظیر ضرورتها و نیازمندیهای توجه به مبحث پدافند غیرعامل در فضاهای دانشگاهی؛ اصول پدافند
غیرعامل در معماری فضاهای دانشگاهی؛ مصادیق و نمونه های طراحی شده فضاهای دانشگاهی براساس مبحث پدافند غیرعامل و...)
•ثبت، حفاظت و مرمت فضاهای دانشگاهی) :نظیر ضرورتها و نیازمندیهای توجه به مبحث مرمت در فضاهای دانشگاهی؛ مصادیق مرمت شده یا قابل مرمت
فضاهای دانشگاهی ایران و جهان؛ روشهای نوین مرمت در فضاهای دانشگاهی؛ تاریخ مطرح شدن پرونده های ثبت میراث در فضاهای دانشگاهی و ...)
•مدیریت سبز در فضاهای دانشگاهی) :نظیر حضور طبیعت در فضاهای دانشگاهی؛ راهکارهای صرفه جویی در مضرف منابع طبیعی در فضاهای دانشگاهی؛
مدیریت پسماندها و... )
•ارتباط فضاهای دانشگاهی با سکونتگاه های شهری) :نظیر رابطه مراکز دانشگاهی با ساختار کالبدی و فضایی شهر؛ رابطه مراکز دانشگاهی با ساختار ارتباطی
و حمل و نقلی در شهرها؛ نیازمندی های مشترک مراکز شهری و شهرها؛ ارتباط میان مدیریت شهر و مدیریت مراکز شهری و ....)
•روانشناسی محیطی و ارتقاء تعامل انسان با محیط) :نظیر عوامل محیطی و نقش آنها در سلامت جسم و روان حاضرین در فضاهای دانشگاهی؛ ادراک محیط
های دانشگاهی؛ رابطه میان عوامل محیطی و کیفیت فضاهای دانشگاهی؛ رابطه میان عوامل محیطی و دلبستگی به فضاهای دانشگاهی و ...)

ج) آموزش و معماری فضاهای دانشگاهی

•ارتقاء یادگیری در پرتو معماری محیط های آموزشی) :نظیر چالش های معماری فضاهای دانشگاهی موجود از منظر تناسب با نظریات یادگیری؛ تناسب
فضاهای دانشگاهی با نظریات یادگیری؛ اصول و ضوابط طراحی فضاهای دانشگاهی موثر بر یادگیری دانشجویان؛ مصادیق موفق ایران و جهان در ایجاد مراکز
دانشگاهی مرتبط با نظریات آموزشی؛ مرور، دسته بندی یا تحلیل نظریات مرتبط با طراحی فضاهای دانشگاهی موثر در یادگیری؛ مناسب سازی فضاهای دانشگاهی
موجود براساس نظریات یادگیری و ...
•آموزش مجازی و فضاهای دانشگاهی) :نظیر دانشگاه های مجازی و نیازمندی های فضایی آنها؛ آینده پژوهی آموزش مجازی و ...)

 

درج در تقویم: 5 اردیبهشت 1401 - تعداد مشاهده 4467 بار