مقالات مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی، دوره 9، شماره 4