اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک

The first international conference on the Environment, Natural Resources , Agriculture and Clean Energy

اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک روز سه شنبه، 23 شهریور، 1395 توسط دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش بین المللی محیط زیست، منابع طبیعی،کشاورزی و انرژی پاک

محل برگزاری: همدان
سال برگزاری: 1395
شناسه ملی این کنفرانس: ENRACE01

توضیحات کنفرانس

اولين كنفرانس بين المللي محيط زيست،منابع طبيعي، كشاورزي وانرژي پاك با حمايت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمي و دانشگاهي، توسط موسسه علمي وپژوهشي پورسينا ،موسسه كاوشگران علم و دانش بوعلي سينا، گروه علمي وتخصصي محيط زيست، منابع طبيعي و انرژي و مركز پژوهشي بنياد همايش و موسسه ISEبرگزار خواهد شد.

 

محورهاي كنفرانس:

 برنامه ريزي و آمايش سرزمين 
تئوري برنامه ريزي محيط زيست 
برنامه ريزي شهري، روستائي و منطقه اي 
برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي 
برنامه ريزي اكوسيستمي براي حفاظت از تنوع زيستي 
ارزيابي­هاي زيست محيطي بر محيط زيست
پايش محيط زيست
ارزيابي ريسك زيست محيطي
مدل­هاي آمايش سرزمين
اثرات زيست محيطي پروژه­ ها و طرح­هاي كلان
توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن­ها
بهداشت، ايمني و محيط زيست
بهداشت محيط شهري و روستايي
بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بحران­ها
كليات خدمات بهداشتي (مواد غذايي، مسكن)
معرفي نرم افزارهاي تخصصي بهداشت محيط ومحيط زيست
كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست
روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك


فن آوري هاي نوين زيست محيطي(GIS,RS)
كاربرد فناوري GIS و RS در شناسايي اكوسيستم هاي طبيعي
كاربرد فناوري GIS و RS در منابع آب
روش­هاي مكان دار كردن مطالعات محيط زيست
 تحليل­هاي اكوسيستمي با استفاده از روش هاي GIS و RS 
رتعيين قابليت هاي تفرجي پارك ها با استفاده از GIS
GIS و كاربران در طرح هاي توسعه شهري

محيط زيست و انرژي
شناسايي، بهروري، ذخيره سازي، انرژي هاي تجديدپذير و پاك و شناسايي منابع
اثرات محيط زيستي استفاده از منابع مختلف انرژي
فن‌آوري­هاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
سياست گذاري و مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي 
ابعاد مختلف اقتصادي بهروري منابع انرژي
فرهنگ سازي و تشويق به جايگزيني سوخت هاي پاك
طراحي محيط شهري پايدار با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان


محيط زيست و تنوع زيستي
مهمان هاي ناخوانده محيط زيست
آينده تنوع زيستي آبزيان در اكوسيستم هاي آبي داخلي
سرزمين شناسي و حفاظت از آن
حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
حفاظت از گونه ­هاي در معرض خطر انقراض
بررسي عوامل موثر در بروز كاهش تنوع زيستي حامل از بهره برداري هاي غير اصولي در اكوسيستم هاي خشكي و آبي

تغييرات آب و هوائي و اقليمي
اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس جهاني 
اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس محلي 
تنوع زيستي در اكوسيستم هاي آبي، خشكي
اثرات اقتصادي و اجتماعي تغييرات آب و هوا 
گازهاي گلخانه اي و گرمايش جهاني و تاثيرات اقتصادي آن
تغييرات اقليمي و امنيت انرژي (راهبردها و سياست‌ها)
خشكسالي و راه كارهاي كاهش اثرات آن

 
مهندسي طراحي محيط زيست
اصول و مباني طراحي محيط فضاي سبز
طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پارك­هاي ملي 
طراحي و معماري بومي با رويكرد اسلامي منطبق بر فضاي سبز 
طراحي اكولوژيك و پايدار 
بازسازي و بهسازي محيطي 
نقش طراحي محيطي در كاهش اثرات زيست محيطي 
طراحي شهري، بهسازي محيط زيست
فضاي سبز و محيط زيست شهري
شهرنشيني و اثرات زيست محيطي ناشي از طرح­هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
اكولوژي شهري و شهر سبز
نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي
نقش فضاهاي سبز و باز شهري در كاهش تنش‌هاي زيست محيطي
اصول و مباني طراحي محيط پايدار شهري و حومه شهري
برنامه هاي توسعه شهري و محيط زيست
برنامه ريزي ملي و منطقه اي و سياست‌هاي زيست محيطي
استفاده از فن آوري­هاي نوين در فضاي سبز شهري
كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز شهري
كنترل انفعالات درون و برون مرزي مواد زائد زيان آور

سوانح و بحران هاي محيط زيستي
بررسي عوامل موثر در تخريب لايه ازون ناشي از ورود آلاينده ها به جو و ارائه راهكارهاي كاهش سطح آلودگي
شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي (سوانح شيميايي، هسته اي، ميكروبي، بيولوژيك و مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي كاهش آن)
چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري
سياست گذاري قوانين و مقررات در مديريت بحران و سوانح
به حداقل رساندن بحران هاي زيست محيطي شهري
بحران هاي زيست محيطي ناشي از ورود گونه هاي مهاجم به اكوسيستم بومي

اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محيط زيست
مباني نظري اقتصاد محيط زيست
روش­ها و فنون در اقتصاد محيط زيست
ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي 
حسابداري زيست محيطي
مسائل و مشكلات روش هاي موجود مباني نظري حقوق محيط زيست
مراجع و روند قانونگذاري در محيط زيست
قوانين و مقررات در سطح ملي و بين المللي
تدوين و اجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
چالش­هاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
جرائم زيست محيطي
مباني نظري و تئوري­هاي و تكنيك­هاي آموزش محيط زيست
ارزشگذاري اقتصادي تالاب ها به جهت تفرج و توريسم پروري
روش­هاي ارتقاء آموزش محيط زيست در كليه سطوح
روش­هاي ارتقاء فرهنگ زيست محيطي
نقش مشاركت مردمي در حوزه محيط زيست
روش­هاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست
توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز
نقش آموزش محيط زيست در توسعه پايدار زيست محيطي

 
آب و فاضلاب
انواع آلاينده­هاي آب
كيفيت آب آشاميدني و رعايت استانداردهاي ملي و جهاني
تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
مديريت كاهش آلودگي آب­هاي سطحي و زيرزميني
اثرات زيست محيطي آفت كش ها بر منابع آب هاي زيرزميني
استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده­ها و پساب­هاي تصفيه شده
مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
فن آوري­هاي نوين در پايش و حذف آلاينده ­هاي آب
بررسي علل خشكسالي سال­هاي اخير
خشك شدن تالاب­ها
روش­هاي نوين آبياري، مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي
بررسي نقش آلودگي آب هاي سطحي در كاهش گونه ايي اكوسيستم هاي كف زي
آبخوان ها و نقش آن در اكوسيستم هاي طبيعي
 

هوا و صوت
شناسايي و كنترل آلودگي­هاي صوتي و ارائه و بررسي طرح­هاي جامع كاهش آلودگي هوا 
آلودگي هوا، شناسايي منابع، آلاينده­ها و مخاطرات بهداشتي
ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن و راه كارهاي كنترلي
روش­­هاي نوين كنترل آلودگي هوا  
استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
ابعاد روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا
نقش پالايشگاه هاي صنعتي در تخريب اكوسيستم منطقه ايي

 خاك
شناسايي و پايش آلاينده­هاي خاك
حذف آلاينده­ هاي خاك با استفاده از فناوري­ هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي و غيره
استانداردهاي حد مجاز آلاينده­ها در خاك
 مديريت پسماند و بازيافت
مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، بازيافت)
مديريت و بازيافت مواد زائد خطرناك
مكان يابي، ساماندهي و مهندسي مكان­هاي دفن بهداشتي پسماندها
فناوري­ هاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
توليد مواد و انرژي از پسماند 
اقتصاد و مديريت پسماندها
قوانين، مقررات و استانداردهاي مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
نقش آموزش و فرهنگ سازي در مديريت تفكيك از مبدا
روش هاي بازيافت

محيط زيست و علوم مختلف
بيوتكنولوژي و محيط زيست
نانوتكنولوژي و محيط زيست
محيط زيست و فناوري اطلاعات
محيط زيست و پزشكي
فيزيك و محيط زيست
حمل و نقل و محيط زيست
صنعت، معدن و محيط زيست
سوخت، انرژي و محيط زيست
علوم جانوري و محيط زيست
زمين شناسي زيست محيطي
كشاورزي و محيط زيست
منابع طبيعي و محيط زيست
هواشناسي و محيط زيست
شيمي، پتروشيمي و محيط زيست
معماري، شهرسازي و محيط زيست
عمران، ساخت و ساز و محيط زيست
گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست
و ساير عرصه هاي علوم و فناوري مرتبط با محيط زيست

 
اكو توريسم و محيط زيست

تفرج گرايي و تالاب ها
اكوتوريسم و نقش آن  در اقتصاد بومي
اكوتوريسم، مخاطرات و معضلات ناشي از آن
نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار
 

محيط زيست و توسعه پايدار
-مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها
-ارزيابي اثرات زيست محيطي و مهندسي محيط زيست در شهرها
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
-اكولوژي شهري و شهر سبز
-شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
-همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
-مكانيسم هاي توسعه پاك
-اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
-ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
-مديريت پسماند در شهرها
-فاضلاب شهري و تصفيه
-طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
-حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي مجيط زيستي آن


  محيط زيست
  -     زيستگاه ها و تنوع زيستي
  -     آلودگي‌هاي محيط زيست
  -       مديريت محيط زيست
  -     محيط زيست و آمايش سرزمين
  -     پساب و پسماند ومحيط زيست
  -     انرژي ومحيط زيست
  -     تنوع زيستي و نقش آن در محيط زيست
  -     كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محيط زيست
  -    تالاب ها و محيط زيست
  -    دريا ها ومحيط زيست
  -     حقوق ومحيط زيست
  -     سنجش از دور ومحيط زيست
  -    آموزش ومحيط زيست
  -    برنامه ريزي ومحيط زيست 
  -    فرهنگ ومحيط زيست

 
 مهندسي كشاورزي
  -     مهندسي توليدات گياهي
  -     اصلاح گياهان باغباني
  -     توليد محصولات باغباني
  -     حشره شناسي كشاورزي
  -     بيماري شناسي گياهي
  -     بيوتكنولوژي كشاورزي
  -     شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز
  -     مديريت كشاورزي
  -     مهندسي فضاي سبز
  -     گياه‌پزشكي(مديريت تلفيقي آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز)
  -     پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
   

منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
  -     آبخيزداري و توسعه پايدار
  -     مرتعداري و منابع طبيعي
  -     حفاظت كيفي و كمي منابع طبيعي
  -     تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار
 

جنگل و صنايع چوب
  -     جنگداري و مهندسي جنگل
  -     جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
  -     فرآورده هاي چندسازه چوب
  -     حفاظت و اصلاح چوب
  -     بيولوژي و آناتومي چوب
  -     صنايع خمير و كاغذ
  -     طراحي و مهندسي چوب
  -     مسايل اقتصادي –اجتماعي جنگل

 شيلات
  -     تكثير و پرورش آبزيان
  -     فرآوري محصولات شيلاتي
  -     بوم شناسي آبزيان شيلاتي
  -     صيد و بهره برداري آبزيان

 
مديريت مناطق بياباني
  -     آبياري، مرتع و آبخيزداري مناطق بياباني
  -     خاك‌شناسي مناطق بياباني
  -     محيط زيست و منابع طبيعي بيابان
  -     بيابان زدايي، توسعه و عمران مناطق بياباني

 
آبياري و زهكشي
  -     سازه هاي آبي و مديريت منابع آب
  -     مهندسي منابع آب
  -     هواشناسي كشاورزي
  -     حفاظت كيفي و كمي منابع آب
  -     افزايش بهره‌وري توزيع، انتقال و مصرف آب
  -     مديريت آب در مزرعه و پايش منابع آبي
  -     بهره برداري از  آب‌هاي زيرزميني و استفاده از منابع آب غير متعارف
  -     روش‌هاي نوين در آبياري و زهكشي


زراعت و اصلاح نباتات

  -     اصلاح نباتات
  -     زراعت
  -     علوم و تكنولوژي بذر
  -     كشاورزي اكولوژيك (اگرواكولوژي)
 

مهندسي اقتصاد كشاورزي
  -     سياست و توسعه كشاورزي
  -     اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
  -     اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
  -     بازاريابي محصولات كشاورزي
  -     اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
  -     نقش نظام اقتصادي و بيمه‌اي در توسعه كشاورزي

علوم باغباني
  -     گياهان دارويي، ادويه‌اي و نوشابه‌اي
  -      باغباني ميوه‌كاري
  -     باغباني سبزي‌كاري
  -     پرورش گياهان زينتي
  -     فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
  -     فيزيولوژي و اصلاح سبزي‌ها
  -     فيزيولوژي و اصلاح گل و گياه زينتي
  -     فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي– ادويه‌اي و عطري
  -     فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصولات باغباني
  -      بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني

ترويج و آموزش كشاورزي
  -     ترويج و آموزش كشاورزي
  -     آموزش بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در كشاورزي
  -     بهينه‌سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
  -     آموزش و گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيك
  -      كاربرد داده‌هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
  -      كاربرد IT  و ICT  در ترويج و توسعه كشاورزي
 
علوم خاك
  -    شيمي و حاصلخيزي خاك
  -    فيزيك و حفاظت خاك
  -    بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
  -    پيدايش، رده‌بندي و ارزيابي خاك

 
علوم دام و طيور
  -     اصلاح نژاد دام
  -     تغذيه دام، طيور و نشخواركنندگان
  -     مديريت دامپروري
  -     فيزيولوژي دام و طيور
  -     توليد طيور(پرورش و مديريت)
 

مهندسي صنايع غذايي
  -     صنايع غذايي
  -    علوم مواد غذايي
  -    زيست فنّاوري مواد غذايي
 

مكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
  -     طراحي و ساخت
  -     انرژي‌هاي تجديدپذير
  -     فناوري پس از برداشت
  -     مديريت و تحليل سامانه‌ها
  -     انرژي، بازيافت و مديريت پسماند

 
محور اصلي انرژي
 انرژي باد
- انرژي زمين گرمايي
- بيوگاز و زيست توده
- پيل هاي سوختي
- انرژي وابسته به آب
- انرژي هيدروژن
-انرژي ومحيط زيست
- سيستم هاي انرژي هيبريد
- مديريت و بهينه سازي انرژي
- بازيافت انرژي
- روش هاي ذخيره سازي انرژي
- اثرات محيط زيستي منابع انرژي تجديد پذير
- ارزيابي جنبه هاي اقتصادي و فني منابع انرژي پاك
 - و ساير محورهاي مرتبط با مديريت انرژي هاي نو و پاك

درج در تقویم: 3 مرداد 1395 - تعداد مشاهده 7438 بار