سخنرانی علمی: سمینار علمی - تخصصی عملکرد و مهار لرزه ای سیستم پله و دیوارهای راه پله

سمینار علمی - تخصصی عملکرد و مهار لرزه ای سیستم پله و دیوارهای راه پله روز پنجشنبه، 27 اردیبهشت، 1403 توسط موسسه آموزش عالی رحمان رامسر و انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران در شهر رامسر استان مازندران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه، تکتونیک / زلزله

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی رحمان رامسر, انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران
شناخت و دسته بندی اجزای غیر سازه ای روال کلی طراحی و سطح عملکرد تعریف شده برای اجزای غیرسازه ای در استاندارد 2800 بررسی انواع مدل های خرابی راه پله و مشاهدات زلزله های گذشته اثرات دستگاه پله بر رفتار لرزه ای سازه ها معرفی اجمالی نشریات 819.628 و 743 ضوابط مربوط به دستگاه راه پله در آئین نامه های بهسازی لرزه ای تجارب در کشور و چالش های موجود شرح ضوابط و نحوه اجرای صحیح دستگاه پله با توجه به جزئیات ارائه شده در پیوست 6
معرفی سخنرانان: دکتر عبدالرضا سروقد مقدم: عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، عضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان و انجمن مهندسی زلزله دکتر امیر حسین خلوتی: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران، مدیر طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها، عضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
درج در سایت: 4 اردیبهشت 1403 - تعداد مشاهده 121 بار