فصلنامه نانومواد و پلیمرهای پیشرفته کاربردی

Applied Nanomaterials and Smart Polymers

، فصلنامه علمی Applied Nanomaterials and Smart Polymers (ANSP) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در راستای انجام و تحقق اهداف و وظایف علمی، از اندیشمندان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت به عمل می­آورد تا  مقالات ارزشمند خود را در زمینه های پژوهشی مرتبط با نانومواد، مواد هوشمند، انرژی و پلیمر حداکثر تا تاریخ 20/09/1402 از طریق وبسایت اعلام شده جهت نشر، برای این فصلنامه ارسال فرمایند.

Applied Nanomaterials and Smart Polymers is a reputable journal focused on the field of nanomaterials and smart polymers. Published the journal aims to publish research articles in the field of nanomaterials and smart polymers with a focus on industrial and practical applications of these materials.

The papers in this journal discuss nanomaterials and smart polymers and their applications in various industries such as electronics, medicine, energy, environment, and more. The topics covered in this journal include the production and application of nanomaterials, nanocomposites, smart polymers, nanostructured materials, nanosensors, and more.

One of the important features of this journal is its international editorial and scientific board, which ensures the scientific and ethical standards of the published papers.