بررسی تاثیر برنامه های خودمراقبتی مادران بر آگاهی آنها در مورد عوامل خطر دوران بارداری و عوارض ناشی از آن در در شهر اردبیل در سال 94

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 824

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIDWIFE01_120

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: مرگ هر زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان برای او وخانواده اش ، به منزله ظلم اجتماعی است نسبت مرگ ومیر مادران (MMR) درجمهوری اسلامی ایران از 27.4 در صد هزار تولد در سال 1382 به 19.7 در صدهزار تولد زنده در سال 93 کاهش یافته است( 10 ). هر چند برنامه های مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران منجر شده که مراقبت و معاینات مادران مرتب و در نهایت از مورتالیته و موربیدیته ناشی از بارداری بکاهد ولی نیاز به مدل ها و روش های جدید که بتواند توانمندی آنها را در سپری نمودن دوران حاملگی با سلامت کامل و مطمئن شدیدا احساس می شود این مطالعه به منظور تاثیر برنامه خودمراقبتی در افزایش توانمندی مادران در حفظ سلامت دوران بارداری طرح شده است. روش کار: در این طرح مداخله ای، 175 نفر از زنان باردار و با سواد بعنوان گروه مداخله و به همان تعداد بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند . برای گروه مداخله آموزش ویژه خود مراقبتی داده شده و از مادر خواسته شد که در صورت بروز هر کدام از علایم آن را در کارت خود مراقبتی مشخص نماید. و آگاهی مادران و توانمندی آنها در شناسایی علائم خطر دوران بارداری توسط پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای 8/. کرونباخ اندازه گیری شده است. نتایج: نتایج مطالعه نشان داده است که توانمندی و آگاهی گروه مداخله در موارد علائم خطر درد هنگام ادرار کردن، خروج ترشحات چرکی، تورم پستان، تب ولرز و درد و ورم ساق پا بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از طرح نشان داد که مادران گروه مداخله به راحتی به سئوالات جواب دادند و آگاهی زیادی نسبت به مشکلات پیدا کرده بودند و با اجرای برنامه های خود مراقبتی می توان با کاهش علایم و عوارض خطر بارداری از میزان مرگ و میر مادران باردار کاست. در واقع برنامه خودمراقبتی یک روش تقویتی و موثر در افزایش توانمندی مادران در شناسایی عوامل خطر و کنترل آن بوده و با این روش می توان در افزایش سلامت دوران بارداری تاثیر گذاشت.