تجارب دلبستگی به جنین در مادران جایگزین

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIDWIFE01_007

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از درمان های ناباروری رحم جایگزین است. توجه به جنبه های پزشکی و حتی حقوقی بارداری جایگزین، بررسی و آشنایی با احساسات، تجربیات، دغدغه ها و نگرانی افرادی که از این روش استفاده می کنند دارای اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب دلبستگی به جنین در مادران جایگزین انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر با روش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. 28 مشارکت کننده شامل 9 مادر جایگزین مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر اصفهان با حداقل سابقه یکبار بارداری جایگزین ، یک همسر مادر جایگزین و یک مادر گیرنده و 15 نفر از ارائه دهندگان خدمات سلامت به مادران جایگزین و کارشناسان سیاستگزاری سلامت مادران و 2 نفر از متخصصین سلامت باروری و جنسی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش گرانهایم و لاندمن انجام شد. نتایج: از تحلیل داده ها 3 طبقه اصلی، وابستگی عاطفی مادر جایگزین به جنین و نوزاد ، ،سوگ جدایی از نوزاد بعد از زایمان و تلاش مادر جایگزین برای رهایی از دلبستگی به جنین و نوزاد استخراج گردید.نتیجه گیری: نتایج: نشان داد، یکی از نیازهای اساسی مادران جایگزین، دغدغه های دلبستگی به جنین در بارداری و نوزاد پس از زایمان می باشد. لذا ضروری است این مادران خدمات مشاوره ویژه درباره کنار آمدن با جنین در بارداری جایگزین و جدایی از نوزاد بعد از زایمان دریافت نمایند.

نویسندگان

مرجان گلی

استادیار، گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

شهناز کهن

دانشیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زیبا فرج زادگان

استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

زینب حیدری

استادیار، گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران