تمایز سلول های بنیادی مشتق از چربی انسانی به سلول های شبه عضله قلبی در داربست فیبرینی به وسیله یک مهار کننده هیستون داستیلاز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRCCG05_049

تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سلول های بنیادی حاصل از چربی انسان hADSCs قادر به تمایز سلول های بسیاری از جمله سلول های قلب هستند. انواع مختلف داربست ها برای تمایز سلولی مورد استفاده قرار می گیرند اما بهترین آنها هنوز مشخص نشده است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر ترکیب داربست فیبرینی و تریکوستاتین آ TSA بر تمایز سلولی می باشد .مواد و روش ها: به منظور انجام این مطالعه، پس از تایید ویژگی های hADSCs و داربست فیبرینی ،hADSCs در داربست فیبرینی همراه با 10 میکرومول TSA برای 72 ساعت کشت داده و به مدت 4 هفته در شرایط استاندارد نگه داشته شد. از PCR‐QRT و immunostaining برای ارزیابی الگوهای بیان خاص ژن ها و پروتئین های قلبی استفاده شد .یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد داربست فیبرین در کنار TSA بیان ژن ها و پروتئین های قلبی را افزایش می دهد .نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که در یک بازه ی زمانی کوتاه ،TSA با یا بدون وجود داربست فیبرینی می تواند موجب تولید سلول های شبه عضله قلبی شود.

کلیدواژه ها:

داربست فیبرینی ، تمایز ، TSA ، hADSCs ، سلول های شبه عضله قلبی 

نویسندگان

محمدجواد رنجبرکریمی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی، رفسنجان، ایران؛

زهرا باقری حسین آبادی

گروه بیوشیمی بالینی ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

پروین صالحی نژاد

گروه بیوشیمی بالینی ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

سیدعلیرضا مصباح نمین

مرکز تحقیقات فیزیولوژی، انستیتو نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران