بررسی فعالیت ضدمیکروبی Sereptomyces tendaestrain 944 جدا شده از خاک های مناطق شرق استان گیلان و بهینه سازی ترکیبات فعال زیستی آن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKH-14-2_004

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: استرپتومایسس ها، میکروارگانیسم هایی می باشند که در انواع منابع طبیعی به خصوص در خاک حضور دارند و قادر به تولید طیف وسیعی از انواع ترکیبات ضدمیکروبی می باشند. شیوع مقاومت میکروبی در بین میکروارگانیسم های پاتوژن روبه افزایش است. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی مولکولی استرپتومایسس تولیدکننده ترکیبات ضدمیکروبی و بهینه سازی شرایط تولید آن می باشد.مواد و روش ها: استرپتومایسس از خاک های مناطق مختلف شرق استان گیلان جداسازی شد. سپس به شناسایی مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی آن پرداخته شد و در نهایت شناسایی مولکولی ایزوله موردنظر با استفاده از توالی یابی 16SrRNA و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک انجام گرفت. بررسی فعالیت ضدمیکروبی در برابر میکروارگانیسم های پاتوژن آزمایش شده و بهینه سازی ترکیبات ضدمیکروبی تولید شده در محیط های تغذیه ای و شرایط متفاوت مانند منابع کربن و نیتروژن، pH ، مدت زمان گرم خانه گذاری و دما انجام گردید.نتایج: براساس نتایج مطالعات فیلوژنتیکی و توالی یابی 16 SrRNA ، با 34 / 97 % اطمینان سویه Streptomyces tendae strain 944 شناسایی شد. این باکتری دارای فعالیت ضدمیکروبی علیه میکروارگانیسم های پاتوژن شامل Micrococcus luteus PTCC 1408, Bacillus cereus PTCC 1154, Staphylococcus aureus PTCC 1189, Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310, Salmonella typhi PTCC 1609 and Proteus mirabilis PTCC 1776 بوده است. پس از انجام بهینه سازی؛ بهترین محیط کشت، pH ، دمای بهینه، منابع کربن و نیتروژن و مدت زمان انکوباسیون به ترتیب ISP2 ، 7 ، 0 C 28 ، گلوکز، عصاره مخمر و 7 روز بودند.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق که اولین گزارش از غربال گری استرپتومایسس های تولیدکننده ترکیبات فعال زیستی در نواحی شرقی استان گیلان می باشد، نشان می دهد که خاک های نواحی شرقی استان گیلان منبع بسیار غنی از استرپتومایسس های تولیدکننده ترکیبات ضدمیکروبی می باشد که می تواند در تولید ترکیبات ضدمیکروبی با منشا طبیعی بسیار حایز اهمیت باشد.

کلیدواژه ها:

و Streptomyces tendae strain 944 ، ترکیبات ضدمیکروبی ، SrRNA16 ، بهینه سازی.

نویسندگان

سیده زهرا میرسنبل

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

خسرو عیسی زاده

استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

سعید ضرابی

استادیار، گروه شیمی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

میرساسان میرپور

استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران