بررسی انتساب زمانی، مکانی و هویت هنرمند یک هلالی ستون دار مزین به کاشی هفت رنگ

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 311

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIC-3-1_006

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

چکیده مقاله:

کاشی های هفت رنگ قاجاری نمود بارزی از هویت تصویری هنر این دوره را به نمایش می گذارد که ازنظر سبک وسیاق هنری تفاوت های عمده ای با دوران قبل از خود دارد. کاشی نگاران ش یرازی در ای ن دوره مطابق با فرهنگعامیانه، کاشی هایی با ویژگی های خاص تولید کردند و مکتب کاشی نگاری شیراز را بنا نهادند. این مقاله به بررسییک هلالی ستون دار مزین به کاشی نگاره کتیبه دار در حراجی بونامز لندن می پردازد و می کوشد با توجه به اسنادموجود و نیز مقایسه و تطبیق ویژگی های مشترک این اثر با آثار مشابه هم دوره در کاشی نگاره های شیراز ازجملهدرمانگاه نمازی، خانه صالحی و خانه عطروش مسیله انتساب زما نی، مکانی و هویت کاشی نگار آن را روشن سازد .تحقیق حاضر به روش تحقیق تحلیلی و تطبیقی با گردآوری اطلاعات بر پایه مطالعات می دانی و کتابخانه ای انجامیافته است. نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش حاضر بیانگر این است که اثر موردبررسی به لحاظ موضوعات،نقش مایه ها، رنگ بندی و شیوه رنگ گذاری ویژگی های معناداری با کاشی نگاره های مکان های مذکور دارد که مبینتعلق آن به مکتب کاشی نگاری شیراز در اواخر دوره قاجار است. همچنین بررسی کتیبه های این اثر و کتیبه هایموجود در این مکان ها روشن می سازد که هنرمند این اثر استاد ابراهیم کاشی نگاری بوده است که در شیراز فعالیتداشته و دوران حیات وی معاصر با میرزا عبدالرزاق؛ مهم ترین کاشی پز مکتب کاشی نگاری شیراز در اواخر دوره قاجاربوده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا قاسمی

کارشناس ارشد پژوهش هنر، مربی دانشکده هنر دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

ابوالفضل عرب بیگی

مربی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان، گروه صنایع دستی، کاشان، ایران