بررسی نقش رفتار شهروندی برند در رفتارهای فرانقشی کارکنان شرکتهای شهرک صنعتی شهرستان مشگین شهر

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FRMSD01_064

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1398

چکیده مقاله:

در این پژوهش تحت عنوان بررسی نقش رفتار شهروندی برند در رفتارهای فرانقشی کارکنان تلاش شده تا به بررسی ونقش و تاثیر بررسی نقش رفتار شهروندی برند در رفتارهای فرانقشی کارکنان شرکتهای شهرک صنعتی شهرستان مشگین شهرپرداخته شود. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. از میان 160 عضو جامعه آماری 110 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت طبقه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ها رفتار شهروندی برند مرزبان ) 1395 ( و رفتارهای فرانقشی ارگان ) 1988 ( استفاده گردید. جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و آماراستنباطی )ضریب همبستگی( و از نرم افزارSPSSاستفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد پذیرش برند، توسعه برند وهواخواهی برند بر رفتارهای فرانقشی کارکنان شرکتهای شهرک صنعتی شهرستان مشگین تاثیر معناداری دارند.

نویسندگان

بهناز آقاخانی

گروه اقتصاد و مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ناصر سیف الهی

دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

باقر عسگرنژادنوری

استادیار گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران