بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 460

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF02_020

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1398

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بودند که تعداد آنها 240 نفر است. به منظور تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از جدول مورگان استفاده شده و تعداد 145 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده گردید، هوش هیجانی با استفاده از پرسشنامه هان و جاهسون (2012)، کیفیت زندگی کاری با استفاده از مدل والتون (2007) استفاده گردید که روایی و پایایی آنها تایید شده بود. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS، از آزمون های توصیفی و استنباطی (رگرسیون) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد که هوش هیجانی و مولفه های آن رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان دارند.

نویسندگان

مسعود مرادزهی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

عبدالمجید ایمانی

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران