ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد سیستم توزیع هوای زیر سطحی با دمای ورودی 16 درجه سلسیوس، به لحاظ الگوی دما، سرعت و شرایط آسایش افراد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 394

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFD18_026

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1398

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف در سیستمهای تهویه مطبوع، سیستم های تهویه موضعی در سالهای اخیر مورد استقبال قرار گرفته اند. در بین این سیستمها، استفاده از سیستمهای توزیع هوای زیرسطحی به علت توزیع دمای لایه ای و مصرف کم با گسترش قابل توجهی مواجه بوده است. هدف این تحقیق بررسی توزیع دما و سرعت این سیستمها در دمای کم و همچنین بررسی هم زمان احساس و آسایش حرارتی افراد به صورت کلی و مو ضعی میبا شد. برای این منظور، عملکرد سیستم توزیع هوای زیر سطحی در دمای هوای ورودی 16 درجه سلسیوس بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و توزیع دما و احساس و ر ضایت افراد تو سط پرسشنامه ارزیابی گردید. نتایج نشان دهنده این ا ست که شیب تغییرات دمایی نسبت به تغییرات سرعتی کمتر بوده و با فاصله گرفتن از دریچه به میزان 60 سانتیمتر اثرات جریان ورودی به مقدار بسیار زیادی کاهش مییابد. تغییرات احساس حرارتی در اعضا و کل بدن حدودا خنثی بوده و بین +0,2 تا -0,2 متغیر است. رضایت افراد مطلوب بوده و بین 1,7 تا 2 واحد آسایش حرارتی قرار دارد که در ناحیه رضایت میبا شد. این نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب سیستم توزیع هوای زیر سطحی در دمای ورودی 16 درجه سلسیوس به لحاظ ایجاد شرایط آسایش حرارتی برای افراد میباشد.

کلیدواژه ها:

توزیع هوای زیرسطحی ، احساس حرارتی کلی و موضعی ، آسایش حرارتی ، تهویه مطبوع.

نویسندگان

سیدعلیرضا ذوالفقاری

دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

سعید تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

سجاد حسامی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

هاشم جاویدانفر

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

محمد رئیسی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند