طراحی مدل ارزیابی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در شرکت کاشی و سرامیک درسا سرام میبد

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 824

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TPMIE01_003

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: در دنیای پررقابت امروز، منابع انسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. در کشور ما با توجه به تحریم های شدید سال های اخیر اهمیت منابع انسانی دو چندان می باشد. بر همین اساس هدف از این مطالعه، ارزیابی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در شرکت درسا سرام میبد است. روش شناسی: هدف این پژوهش،کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه شرکت کاشی و سرامیک میبد که تعداد آن ها 194 نفر بود و با استفاده از سرشماری تمامی 194 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و تعداد 194 پرسشنامه ، توزیع و داده ها جمع آوری گردید. گردآوری اطلاعات به روش میدانی صورت پذیرفت و ابزارگردآوری، پرسشنامه محقق ساخته بود.درتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS برای آمارتوصیفی وSmartPLS برای آمار استنباطی استفاده گردید.از مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد که تاثیر عدالت بر تعالی منابع انسانی (2/794=t و0/01> p) و تاثیر اعتقادات مذهبی بر نفوذ سرپرست (7/147=t و 0/01> p) مورد تایید واقع شد و اما تاثیر نفوذ سرپرست بر تعالی منابع انسانی(1/125=t)، تاثیر اعتیاد بر تعالی منابع انسانی (0/627=t) و تاثیرنگهداشت منابع انسانی بر تعالی منایع انسانی (1/824=t) مورد تایید واقع نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، عدالت سازمانی تاثیر به سزایی در تعالی منابع انسانی دارد که با توجه به نظر مدیر عامل شرکت، مصاحبه ای با تمامی پرسنل به صورت انفرادی در این زمینه و در 36 شاخص عمومی و تخصصی با استناد به پیشینه پژوهش و مصاحبه ی انجام شده با خبرگان صورت گرفت و بیشتر افراد خواهان پاداش براساس عملکرد بوده اند. که محقق با همکاری مدیریت در این شرکت به طراحی نرم افزاری تحت عنوان ارزیابی عملکرد پرسنل پرداخته است و تمامی عملکردها بر اساس شاخص ها محاسبه و ارزش گذاری می گردد و براساس آن به گارکنان پاداش داده خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تعالی منابع انسانی ، شرکت کاشی و سرامیک درسا

نویسندگان

امیراحسان اسحاقیه فیروزآبادی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان، ایران

سعید امامی فر

مدیر عامل شرکت کاشی و سرامیک درسا سرام میبد یزد

حسین اسلامی

استادیار، مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

هادی همتیان

استادیار، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی،. سمنان، ، ایران