بررسی عوامل رضایت مندی شهروندان بر ارزیابی عملکرد خدمات شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری شهرستان فارسان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBCONF02_050

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1398

چکیده مقاله:

امروزه هدف همه کوشش های مدیریت شهری در زمینه افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است و این امر به ویژه برای شهرداری ها، هدف ایده آل بزرگی است و بخش عمده ای از آن با ارائه خدمات به شهروندان محقق می شود. رضایت مندی شهروندان از عملکرد و خدمات شهرداری ها، عامل اصلی بهبود مستمر در فرایند کارهایی است که برای افزایش کارایی و بهبود کیفیت مدیریت جامع و خدمات شهری صورت می گیرد و توسعه ی پایدار و همه جانبه شهر زمانی عملی خواهد بود که شهروندان از عملکرد شهرداری و سازمان های آن رضایت داشته باشند. هدف این پژوهش، سنجش میزان رضایت شهروندان از خدمات شهری شهرداری استان چهارمحال و بختیاری شهرستان فارسان و روش آن توصیفی - پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش 30 هزار و 504 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 379 نفر است که به صورت تصادفی ساده برگزیده و مطالعه شدند. در این مطالعه، ابتدا شاخص های پژوهش تعیین شد و سپس با نرم افزار SPSS22 و استفاده از مدل نتایج پرسشنامه تلفیق گردید و میزان رضایت نهایی شهروندان از عملکرد شهرداری مشخص گردید.