ارزیابی روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی بازماندگان سرطان (QLACS)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 719

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CWHP01_090

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان بعد ازمراحل تشخیص و درمان از اهمیت زیادی برخوردار است. اینمطالعه ویژگی های نسخه فارسی پرسشنامه QLACS را در میان بازماندگاه کوتاه مدت سرطان پستان از طریق بررسی روایی و پایایی پرسشنامه QLACS بررسی می کند. روش اجرا: پرسشنامه QLACS به زبان فارسی ترجمه شد. روایی صوری و محتوای پرسشنامه از طریق گروه متخصصین از طریق روش تاثیر آیتم، نسبت و شاخص روایی محتوا ارزیابی شد. در مرحله بعد پرسشنامه توسط 150 زن با تشخیصسرطان پستان طی 1.5-5 سال قبل از انجام این مطالعه تکمیل شد. آنالیز فاکتور اکتشافی برای ارزیابی فاکتورها انجلم شد. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین گردید.نتایج: 37 سوال که دارای نمره تاثیر آیتم بیش از 1.5 ، نسبت روایی محتوای بیش از 0.99 و شاخص روایی مناسب بودندبرای آنالیز فاکتور اکتشافی انتخاب شدند. آنالیز فاکتور اکتشافی با استفاده از 10varimax rotation فاکتور شناسایی کرد که 75.8% کل واریانس را شامل می شد. آلفای کرونباخ همه فاکتورها بیش از 0.7 بود. بحث و نتیجه گیری: ما نتیجه گرفتیم که نسخه فارسی پرسشنامه QLACS ویژگی های مناسبی برای ارزیابی کیفیت زندگی در میان بازماندگاه کوتاه مدت ایرانی سرطان پستان دارد.

نویسندگان

فریبا فتح اللهی دهکردی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

زیبا فرج زادگان

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران