تصویر بدنی در بارداری: رویکرد کیفی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 934

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CWHP01_005

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: تغییرات گسترده بدن در دوران بارداری و ارزیابی توصیفی زنان باردار از بدن در شناخت تصویر ذهنی آنان ازبدنشان کمک کننده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارزیابی چگونگی توصیف تصویر بدنی در زنان باردار انجام شد.روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. داده ها طی 23 مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با18 زن باردار گردآوری شد. نمونه گیری به صورت هدفمند تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها همزمان با جمعآوری داده ها و به روش Granheim و Landman انجام شد. یافته ها: طبقات استخراج شده در تبیین تصویر بدنی زنان در بارداری؛ شامل سه طبقه اصلی نمادها با زیر طبقات نماد مادر شدن و نماد آسیب پذیری، طبقه احساسات نسبت به تغییرات بدن با زیر طبقات احساسات منفی نسبت به تغییراتپوست، احساس عدم تناسب، شکل بدن عامل جلب توجه، تمسخر آمیز بودن شکل بدن، چاقی بدن و طبقه جذابیت وزیبایی با زیر طبقات جذابیت جنسی و زیبایی چهره بود که درتوصیف مشارکت کنندگان از بدن خود پدیدار شد.نتیجه گیری: تصویر ذهنی زنان باردار از بدن خود در قالب احساسات مادرانه نسبت به بدن و نگرش های زنانه نسبت بهتغییرات بارداری در مقایسه آن با ایده آل های ذهنی از زیبایی چهره و بدن توصیف پذیر است.

نویسندگان

زهرا سهرابی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران

اشرف کاظمی

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی - دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران

مژگان جانی قربان

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی - دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران