مقایسه وزن تولد نوزادان مادران دریافت کننده و بدون دریافت روی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 330

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INHCMED06_074

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1398

چکیده مقاله:

روی یک عنصر اساسی برای امبریوژنز نرمال و رشد جنینی و نوزاد است. لذا ما به مقایسه وزن نوزادان مادران دریافت کننده روی و نوزادان مادران گروه شاهد پرداخته ایم. روش کار: ما در یک مطالعه آینده نگر 200 مادر حامله را به دو گروه مورد مادران دریافت کننده روی در حاملگی) و شاهد (مادران عدم دریافت کننده روی در حاملگی) تقسیم نموده و سپس به اندازه گیری مقدار روی بند ناف نوزاد و مادر و معیارهای رشدی نوزاد (وزن، قد و دور سر) پرداختیم. یافته ها: 1 A مادرانی که طی حاملگی روی مصرف نکرده اند و 35 مادران مصرف کننده روی طی حاملگی کمبود روی داشته اندنتیجه گیری: مصرف روی در حاملگی، سطح روی سرم مادری و وزن نوزادان را افزایش می دهد و وزن نوزاد با میزان روی سرم مادر ارتباط بیشتری دارد.

نویسندگان

حسن بسکابادی

استاد نوزادان، گروه نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

محمدحسین عطایی

فلو شیپ نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

فرناز کلانی

فلو شیپ نوزادان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مریم ذاکری حمیدی

دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران،

فاطمه باقری

کارشناس ارشد نوزادان، گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران.