تحلیل و تبیین اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رفاه(بررسی موردی تاکسی های اینترنتی)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 555

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BLOCKCHAIN01_061

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

از اصولی که اقتصاد امروزی بر آن نهاده شده و مورد غفلت واقع شده است پدیده رفاه است. به عقیده بسیاری از پژوهشگران در صورت عدم وجود مسائل مربوط به رفاه بسیاری از موارد درسی اقتصاد فعلی نیز وجود نداشته است. همچنین از مهمترین مسائلی که کشورهای مختلف دنیا به دنبال تحقق آن هستند رفاه اجتماعی است. اهمیت رفاه اجتماعی به حدی است که به عنوان اصول اولیه اقتصاد و بخصوص اقتصاد بخش عمومی محسوب میشود. به همین دلیل کشورهای دنیا به دنبال راهکارهای مختلفی برای افزایش رفاه اجتماعی هستند.فناوری ارتباطات و اطلاعات با توجه به تاثیرات مثبت زیاد، توجه دولتها را به خود جلب نموده است. این اثرات مثبت باعث شده است تا گسترش فناوری و اطلاعات موردتوجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گیرد. در سالهای اخیر به وضوح، شاهد توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت، بانکداری، آموزش و خدمات دولتی بودهایم. بهعنوانمثال به نظر میرسد که توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث افزایش و بهبود خدمات ارائه شده از طرف دولتها شده است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث بهبود کیفیت در آموزش نیز شده است، همچنین توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات باعث افزایش شفافیت در دولتها شده است.پرسش اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی انجامشده است. جهت جمع آوری اطلاعات موردنیاز برای انجام این پژوهش از شیوه پرسشنامهای استفاده شده است و برای تحلیل و توصیف اطلاعات به دست آمده از نرم افزار آماری Spss استفاده شده است. جامعه آماری استفاده کنندگان از تاکسی های اینترنتی بوده، که پرسشنامه ای علمی با چهارده سوال تهیه شد و برای 300 نفر ارسالشده است. تحلیلهای به دست آمده از 276 پاسخدهنده به پرسشنامه به دست آمده است.نتایج این پژوهش نشان میدهد که ارتباط معنیدار و مثبتی بین رفاه و میزان گسترش تاکسیهای اینترنتی وجود دارد. به علت آنکه تاکسیهای اینترنتی مصداقی از تجارت الکترونیک بوده، تجارت الکترونیک نیز موردی از فناوری اطلاعات و ارتباطات است لذا میتوان بیان نمود که ارتباط مثبت و معنیداری بین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه در ایران وجود دارد.

کلیدواژه ها:

رفاه ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد رفاه ، رفاه اجتماعی

نویسندگان

سیدمحسن عظیمی دخت شورکی

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی بافت دانشگاه شهید باهنر کرمان ایران

محمدعلی کارگرشورکی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد