بررسی شیوع و علل لغو اعمال جراحی در مرکز آموزشی درمانی شهید فقیهی شیراز در شش ماه اول سال 1398

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 701

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_026

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از دلایل عدم کارایی بخش اعمال جراحی بیمارستان ها، لغو اعمال جراحی می باشد که علاوه بر ایجاد بی نظمی در اتاق عمل، منجر به ایجاد استرس و نارضایتی بیمار و همراهان وی می شود. این پژوهش به منظور بررسی میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان شهید فقیهی شیراز در شش ماهه اول سال 1398 انجام شد.روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود. داده ها از واحد مدارک پزشکی و اتاق عمل جمع آوری شدند و بر اساس گروه های جراحی به چهار سرویس پوست، زنان، جراحی عمومی و یورولوژی تقسیم شدند. مهم ترین عوامل لغو اعمال جراحی شناسایی شده به هفت گروه: عوامل مربوط به جراح، عوامل مربوط به متخصص بیهوشی، مشکلات بالینی بیمار، مشکلات مربوط به اتاق عمل و بیمارستان، مشکلات مربوط به بیمار، مشکلات مربوط به کمبود وقت برای عمل ، مشکلات مربوط به خدمات پاراکلینیکی دسته بندی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 5737 عمل جراحی برنامه ریزی شده، 13/4 درصد آن لغو شده بود. بیشترین عمل های لغو شده مربوط به سرویس زنان با 88/4 درصد و کمترین سرویس پوست با 66/1 درصد بود. در مجموع، فهرستی مشتمل بر 26 دلیل برای لغو اعمال جراحی تدوین گردید و مشکلات مربوط به کمبود وقت برای عمل جراحی با 44 درصد و عوامل مربوط به متخصص بیهوشی با 38/3 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین علل لغو اعمال جراحی بودند. نتیجه گیری: مستند سازی و ثبت دقیق دلایل لغو اعمال جراحی به منظور شناسایی، برنامه ریزی و مدیریت صحیح در جهت رفع آنها و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق های عمل از ضرورت های هر مرکز درمانی می باشد. نتایج حاکی از آن است که مشکلات مربوط به کمبود وقت برای عمل جراحی عامل عمده لغو اعمال جراحی در این بیمارستان بوده است. بنابراین تدوین و راه اندازی یک سیستم نوبت دهی جهت ساماندهی و تنظیم نوبت های عمل و همچنین برنامه ریزی دقیق و بهینه برای پذیرش بیماران، می تواند باعث مدیریت بهتر اتاق عمل ها گردد.

نویسندگان

سمیه ذاکرعباسعلی

دکتری انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و GIS، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مریم ساکت

مسئول واحد مدارک پزشکی، بیمارستان شهید فقیهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

حسن غیاثی

مدیر بیمارستان شهید فقیهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران