بررسی عملکرد و سنجش کارایی بیمارستان شهید رجایی شیراز با استفاده از مدل پابن لاسو (Pabon Lasso) در سال 1397

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 800

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_010

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: کارایی بیمارستان در بهره گیری از منابع را می توان با کمک شاخص های بیمارستانی سنجید و با تجزیه و تحلیل آن ها و برنامه ریزی به منظور بهبود شاخص های کارایی، بهره وری سیستم را ارتقاء داد. شاخص های متفاوتی برای سنجش کارایی بیمارستان ها وجود دارد که مهم ترین آن ها سه شاخص اشغال تخت، میزان چرخش تخت و میانگین مدت بستری بیمار می باشد.اهداف: هدف از این مطالعه بررسی عملکرد و سنجش کارایی بیمارستان شهید رجایی شیراز در استفاده از منابع با استفاده از مدل پابن لاسو (Pabon Lasso) بر اساس سه شاخص عملکردی می باشد.روش کار: در این مطالعه مقطعی اطلاعات ثبت شده در سامانه آواب بیمارستان شهید رجایی شیراز در سال 1397 مورد استفاده قرار گرفت و سه شاخص عملکردی درصد اشغال تخت، میزان چرخش تخت و میانگین مدت اقامت در بخش های بستری مختلف بیمارستان بررسی شد. برای مدلسازی و رسم نمودار از نرم افزار SPSS نسخه 26 تحت ویندوز استفاده شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین درصد اشغال تخت در سال 1397، 75 درصد، میانگین مدت اقامت، 5 روز و میزان چرخش تخت، 55 بار بود. با مقایسه هم زمان سه شاخص فوق با استفاده از مدل پابن لاسو، از تعداد 14 بخش بستری مورد مطالعه، 13 بخش در ناحیه سوم قرار داشتند و تنها یک بخش در ناحیه دوم قرار داشت. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدلسازی نشان داد که این بیمارستان با استفاده از برنامه ریزی های صحیح، بیشترین استفاده از منابع را داشته است. قرارگیری بخش جراحی فک و صورت در ناحیه دوم نمودار گویای نیاز به برآورد دقیق تراز عملکرد این بخش می باشد.

نویسندگان

زهره هادی

کارشناس ارشد، بیمارستان شهید رجایی, دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

ایمان حفیظی راستانی

کارشناس ارشد، بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان، شیراز، ایران

محمدعلی دره شوریان

دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران