نقش داشبوردهای بیمارستانی در مدیریت بلایای طبیعی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 707

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_004

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: با توجه به وضعیت کنونی سیستم های اطلاعات بهداشتی و افزایش بی وقفه داده ها در این حوزه، داشبوردیک ابزار حیاتی برای تصمیم گیری در سازمان های سلامت محسوب می شود. داشبورد یک پیشنهاد منحصر به فرد و راه حل قدرتمند جهت رفع نیازهای اطلاعاتی سازمان و یکی از راه حل های مقابله با حجم زیاد اطلاعات به وسیله فراهم آوردن اطلاعات بروز، صحیح و مختصر میباشد. مطالعه ی مروری حا ضر به برر سی نقش ا ستفاده از داشبوردهای اطلاعاتی در تصمیم گیری های مدیریتی بیمارستان ها در هنگام بروز بلایای طبیعی پرداخته است.روش کار: این مطالعه به شیوه ی مروری انجام گردید. بدین منظور کلید واژه های dashboard Disaster, health dashboard, Decision making در پایگاه اطلاعاتی PubMed, Scopus , science direct جهت جستجوی مقالات انگلیسی و معادل فارسی همین واژگان در پایگاه های Magiran ,SID جهت جستجوی مقالات فارسی در بازه ی زمانی 2000 تا 2018 مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات بررسی و اطلاعات لازم با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته استخراج و به شیوه ی توصیفی تحلیل و گزارش گردید.یافته ها: در مجموع 74 مقاله بازیابی گردید. پس از بررسی بر اساس عنوان، چکیده و واژگان کلیدی، 7 مطالعه که از اعتبار مناسب محتوایی برخوردار بودند برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. نتایج مطالعات نشان دادند عواملی مانند عدم هماهنگی، جریان های اطلاعاتی ضعیف و استراتژی های کند و ناکارآمد برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، عدم توانایی مدیران در اعتبار بخشی و پردازش اطلاعات در جهت بهبود در تصمیم گیری به موقع و هم چنین نقص سیستماتیک در نحو ی تصمیم گیری در سلسله مراتب سازمانی از مهم ترین چالش ها در زمان رویارویی با بلایای طبیعی است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد فناوری اطلاعات، به ویژه داشبوردهای مدیریت بیمارستانی قادرند زمان لازم برای تصمیم گیری های مهم در مورد تعیین تکلیف و تخصیص منابع محدود در زمان بحران را کاهش دهند و برای هدایت تصمیمات بلند مدت از جمله دستیابی به منابع و آموزش و ارزیابی توانایی فرماندهی و کنترل شرایط مورد استفاده قرار گیرند. نتیجه گیری: استفاده از داشبوردهای مدیریتی بیمارستان یک فرآیند تصمیم گیری آگاهانه را در بلایا ایجاد می کند. با توجه به قابلیت های موجود در داشبوردهای مدیریتی، استفاده از آن ها باعث ارتقای کیفیت عملکرد، کاهش خطا، استفاده موثر از اطلاعات، مدیریت بهینه منابع و افزایش همکاری بخش های مختلف خواهد شد. لذا ضروری به نظر می رسد با ایجاد بسترهای لازم برای توسعه داشبورد های مدیریتی در حوزه ی مدیریت بحران بلایای طبیعی و فرهنگ سازی مناسب در راستای استفاده مدیران، برنامه ریزی و گام های موثرتری برداشته شود.

نویسندگان

فاطمه صالحی

دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران

لیلا محمدی نیا

دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، گروه سلامت در بلایا، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

رکسانا شریفیان

دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران

زهرا عرب کرمانی

دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران