تحلیل مکانی درمکان یابی مطب پزشکان به روش تصمیم گیری چند معیاره AHP-Fuzzy(مطالعه موردی شهرشیراز)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 702

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_001

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

زمینه: رشدروزافزون جمعیت شهری ایران به همراه ایجادمراکزجمعیتی جدید، فقدان سیاستگذاری وارزیابی عملکردهاوفعالیت های گوناگون وتوزیع نامناسب آنها، نتایج نامطلوب ازدحام جمعیت دربرخی مراکز ودربسیاری موارد اتلاف سرمایه و وقت ودرنهایت کاهش کارایی را به همراه داشته است.اهداف: با توجه به شاخص های انتخاب مکان احداث مطب پزشکان ازسوی سازمان مربوطه وموقعیت مطب پزشکان موجود،واستفاده ازلایه های جمعیتی، مراکزدرمانی خصوصی و دولتی وشبکه معابرواستفاده از مدل پشتیبان تصمیم گیری AHP در وزن دهی و استانداردسازی معیارهای ارزیابی و استفاده از تکنولوژی GIS در تلفیق لایه های اطلاعاتی معیارها در شهر شیراز و تعیین بهترین مکان جهت تاسیس مطب پزشکان جدید و درجه بندی مناطق از نظر دسترسی به مطب پزشکان هدف اصلی این پروژه به حساب می آید .روش تحقیق: دراین تحقیق تصمیم بر این است که بااستفاده ازروش پشتیبانی ازتصمیم گیری چند معیاره و به کارگیری روش های AHP و OWA فاکتور های مکان یابی مطب پزشکان را وزن دهی کرد و سپس، ازنظردسترسی ، به سطوح مختلف طبقه بندی شوندو در نهایت بهترین مکان ها برای تاسیس مطب پزشکان جدید مشخص گردند.یافته ها: روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) شامل یک سری از فنون ها (از جمله جمع وزن ها یا تحلیل های سلسله مراتبی) است که اجازه می دهد، طیفی از معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن دهی و سپس بوسیله کارشناسان و گروه های ذینفع رتبه بندی شوند.دراین تحقیق نیز مقادیر مختلفی ازریسک پذیری و جبران پذیری به منظور دستیابی به بهترین نتیجه اعمال شد، ونتایج بیانگراین موضوع است که، مدل AHP-Fuzzy باترکیب OWA مدلی مناسب جهت وزن دهی به معیارها می باشد.از بین نتایج حاصله نتایجی مد نظر ماست که دارای ریسک پذیری پایینی باشند یا به عبارتی ریسک گریز باشند،با توجه به موارد ذکر شده در بالا از بین نقشه ها، آن دسته از وزن هایی که ریسک پایین را ارائه می دهند به کار می گیریم. که درنهایت 29 مکان جهت تاسیس مطب پزشکان مشخص گردید.

کلیدواژه ها:

GIS ، مکان یابی ، تصمیم گیری چندمعیاره ، وزن دهی به روش AHP-Fuzzy .

نویسندگان

محمدمهدی جبه داری

کارشناس GIS، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

محمد حبیبی

مسئول گروه آمار و GIS دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

محمدرضا صراطی

کارشناس مسئول GIS، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

امین حسن دخت

کارشناس نرم افزار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران