تحلیل نگرش گلخانه داران دشت ورامین در زمینه کشاورزی پایدار

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD05_011

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

از آنجایی که بهبود نگرش گلخانه داران، به عنوان متولیان تولید، نسبت به کشاورزی پایدار می تواند زمینه ساز افزایش پایداری این نوع نظام کشت گردد، هدف اصلی این تحقیق، تحلیل نگرش گلخانه داران دشت ورامین در زمینه کشاورزی پایدار می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه گلخانه داران دشت ورامین تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 61 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق ، پرسشنامه ای بود که روایی محتوای پرسشنامه توسط متخصصان کشاورزی پایدار و ترویج کشاورزی مورد تائید قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان قابل قبولی (0/81) بدست آمد. نتایج نشان داد که تنها 30 درصد از گلخانه داران نگرش مثبتی به کشاورزی پایدار دارند. متغیر وابسته این تحقیق نگرش به کشاورزی پایدار بوده که نمرات حاصل از سنجش نگرش برآورد شد. نتاج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می دهد بین متغیر دانش کشاورزی پایدار، سطح تحصیلات، استفاده از سازوکارهای عملی و اطلاع یابی با نگرش به کشاورزی پایدار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و متغیرهای فوق الذکر 60/8 درصد تغییرات نگرش به کشاورزی پایدار در مخاطبان را توضیح می دهند.

نویسندگان

محسن علیخانی

استادیار گروه زراعت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران