تاثیر جنگ ایران و عراق بر دیوارنگاره های (نقاشی دیواری) ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 804

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES04_030

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به تحلیل نقا شی دیواری معا صر پس از انقلاب و سرمایه های نمادین، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن می پردازد، که حاکی از تحولات سیا سی و اجتماعی حاکم بر جامعه و زمانه در حوزه نقا شی ا ست. فرضیه اصلی پژوهش این ا ست که نقا شی دیواری در هر دوره تحت نفوذ تمدن، هنروالبته شیوه سیاست حاکمان زمان تولید می شود. در نتیجه پژوهش حا ضر درمی یابیم که سبک نقا شی دیواری در دوره مدنظر حا صل تمایز معنادار از نقا شی دیواری ایران قبل از انقلاب و براساس سرمایه فرهنگی برآمده از حاکمیت سیاسی وقت ایران بوده است. وابستگی نقاشی دیواری به جو حاکم بر جامعه، در بحبوحه انقلاب و هم زمان با پیروزی آن، این هنر را به کانون اصلی قدرت که توده های مردمی و جریان های انقلابی بودند متصل می کرد و با آغاز دوره تثبیت انقلاب این هنر تحت حمایت و تایید آن به کار گرفته شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نیلوفر روستا

دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری،موسسه آموزش عالی هنر،شیراز، ایران

حمید حمیدی

هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر، شیراز، ایران،