شناسایی عوامل موثر فرهنگی بر مدیریت بقاع متبرکه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 346

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EKAZEM01_009

تاریخ نمایه سازی: 18 آذر 1398

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه بود. بدین منظور مولفه های ارزش ها، هنجارها، اداب و رسوم، هنر و میراث فرهنگی، باورها و مذهب مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی عوامل فرهنگی در ابعاد (ارزش ها، هنجارها، هنر و میراث فرهنگی، باورها و مذهب) مورد بررسی قرار داد. نمونه آماری پژوهش 150 نفر از مدیران اوقاف، متولیان بقاع و امام زادگان شهر اصفهان بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. در این پژوهش جهت اطمینان از ابزار تحقیق روایی محتوایی با نظر اساتید و متخصصان فرهنگی انجام شد و به منظور برآورد پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و ضریب پایایی 0/85 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی مشخصه های آماری مانند: فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن، تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که ارزش ها با میانگین 20/49، و مذهب با میانگین 19/53 بیشترین تاثیر و هنجارها با میانگین 13/18 و آداب و رسوم با میانگین 12/98 کمترین تاثیر را داشتند و باورها با میانگین 16/89 و هنر و میراث فرهنگی با میانگین 17/93 در حد متوسط تاثیر قرار داشتند. بر حسب عوامل دموگرافیک نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نمرات مولفه های فرهنگی بر حسب سن تفاوتمعناداری وجود ندارد. ولی بر حسب تحصیلات وجنس تفاوت معناداری وجود دارد.

نویسندگان

مهدی اثنی عشران

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)