پیش بینی آب ورودی به دریاچه بختگان با استفاده از مدل سری زمانی ARMA

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 378

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC08_006

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1398

چکیده مقاله:

دریاچه بختگان از دریاچه های ایران در استان فارس بود که هم اکنون کاملاخشک شده است . هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین مدل سری زمانی مناسب با دبی ورودی به دریاچه بختگان طی سه دوره قبل از احداث سد ملاصدرا (از مهرماه 1356 تا شهریور (1387، بعد از احداث سد ملاصدرا (از مهرماه 1387 تا شهریور (1397 و همچنین پیش بینی 36 ماه دوره آتی (از مهر ماه 1397 تا شهریورماه (1400 بود. بدین منظور با استفاده از روش سری زمانی باکس- جنکیز اقدام به مدلسازی در هر یک از سه دوره زمانی گردید. نتایج برازش 10 مدل سری زمانی آریما نشان داد که سری زمانی متوسط دبی ورودی به دریاچه بختگان قبل از احداث سد ملاصدرا از مدل آریمای SARIMA(0,0,0)(1,1,1)12 و سری زمانی دبی بعد از احداث سد ملاصدرا نیز از مدل آریمای SARIMA(1,1,1)(2,1,1)12 تبعیت می کنند. نتایج مرحله صحت سنجی هر یک از این مدلها نیز بر کارآمدی مدلهای اشاره شده حکایت داشت. در ادامه با استفاده از مدل آریمای فصلی SARIMA(1,1,1)(2,1,1)12 اقدام به پیش بینی متوسط دبی ماهانه ورودی به دریاچه بختگان برای 3 سال آتی (از مهر ماه 1397 تا شهریورماه (1400 گردید. نتایج نشان داد که در 3 سال آتی، دبی ورودی به دریاچه روندی کاهشی شدیدی را از خود نشان می دهد که این امر منجر به وخیم تر شدن اوضاع دریاچه می گردد.

نویسندگان

رسول داورپناه

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد سلامی مرودشت.

هومان عزیزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد سلامی مرودشت.

حسین خورشیدی

دکتری عمران آب، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سلامی مرودشت.

محمدهادی فتاحی

دکتری عمران آب، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سلامی مرودشت.