برآورد بار اقتصادی بیماری کاتاراکت در ایران- یک مطالعه مقطعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFODI03_068

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: بیماری های کاتاراکت یکی از این بیماری ها می باشد که با شیوع بالای خود هرساله هزینه های بالایی را به سیستم اقتصادی کشورها وارد می کنند. شیوع این بیماری سبب تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم قابل توجه ای می شود. مطالعه حاضر با هدف برآورد بار اقتصادی ناشی از هزینه های بیماری کاتاراکت انجام شد. روش پژوهش: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی بود که در سال 1393 انجام شد. بیماران کاتاراکتی بیمارستان فارابی تهران جهت بررسی انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها چک لیست هزینه یابی، پرسشنامه بیماران، مصاحبه با متخصصان و مطالعات گذشته بود. برای محاسبه بار اقتصادی از رویکرد مبتنی بر شیوع و در محاسبه هزینه ها از رویکرد سرمایه اجتماعی استفاده شد. هزینه ها به سه قسمت؛ هزینه های پزشکی، هزینه های بیمار و خانواده وی و هزینه های تولید از دست رفته تقسیم شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده شد. یافته ها: بار اقتصادی کاتاراکت 6202529401500 ریال در سال برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داده در مقایسه نسبت هزینه های مرتبط با این بیماری، هزینه های بستری به طور چشم گیری از سایر هزینه ها بیشتر هست. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بار اقتصادی ناشی بیماری کاتاراکت معادل 0.13 % تولید ناخالص داخلی و 2.43 % مخارج سلامت در ایران در سال 1389 را شامل می شود.

نویسندگان

مریم رادین منش

دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

علیرضا یوسفی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

علی اصغر شاکری

کارشناس ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

علی اکبری ساری

استاد گروه مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران