ارزیابی مقایسه ای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در استان مازندران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFODI03_050

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: برنامه پزشک خانواده با هدف افزایش دسترسی، بهبود کیفیت و ایمنی خدمات سلامت، ارتقاء عدالت و افزایش کارآیی و اثربخشی خدمات در کشور اجرا شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی مقایسه ای برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی در سال 1395 اجرا شد. روش پژوهش: تعداد 238 نفر از مدیران و کارشناسان بهداشتی و سازمان بیمه سلامت از 12 شهرستان به صورت سرشماری در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی شرکت داشتند. ابراز گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا بود که ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی را در سه حیطه ساختاری، فرآیندی و نتایج سنجید. از نرم افزار SPSSنسخه 21 برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: میانگین امتیاز شرکت کنندگان به برنامه پزشک خانواده شهری 12 / 3 و پزشک خانواده روستایی 30 / 4 از 5 امتیاز بود. همچنین بالاترین و پایین ترین امتیاز برنامه پزشک خانواده شهری در حیطه های ساختاری ( 18 / 3 ) و فرآیندی ( 05 / 3 ) بود. در برنامه پزشک خانواده روستایی نیز بالاترین امتیاز در حیطه فرآیندی ( 33 / 4 ) و پایین ترین امتیاز در حیطه ساختاری ( 27 / 4 ) بود. ازدید شرکت کنندگان، برنامه پزشک خانواده روستایی به طور معنی دار ( 00009/0p ) موفق تر از برنامه پزشک خانواده شهری ارزیابی شد. نتیجه گیری: موفقیت برنامه پزشک خانواده شهری در حد متوسط و برنامه پزشک خانواده روستایی در حد خیلی خوب ارزیابی شد. ارزیابی مقایسه ای این برنامه ها، نقش مهمی در شناخت نقاط ضعف و قوت آنها و به کارگیری اقدامات اصلاحی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده دار د.

نویسندگان

قاسم عابدی

دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

زینب اسماعیلی سراجی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

قهرمان محمودی

دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

محمدعلی جهانی

دانشیار، گروه آموزش عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران

مهدی عباسی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران