وضعیت نظام ارجاع بیماران در برنامه پزشک خانواده شهری در ایران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 732

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFODI03_023

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: برنامه پزشک خانواده شهری از تیرماه 1391 صرفا در شهرهای بالای 20000 نفر استان های فارس و مازندران اجرا شده است. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت نظام ارجاع بیماران در برنامه پزشک خانواده شهری انجام گرفت. روش پژوهش: این مطالعه مقطعی در زمستان 1395 انجام گرفت. 140 مرکز پزشک خانواده شهری در استان فارس و 96 مرکز پزشک در استان مازندران به صورت تصادفی منظم انتخاب شدند. در هر مرکز 7- 5 بیمار ارجاعی به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل متغیرهای فردی با 8 سوال باز و بسته و وضعیت ارجاع با 12 سوال باز و بسته بود که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 1399 بیمار ارجاع شده به سطح 2 که خدمات سطح 2 را دریافت نمودند، بررسی شدند. میانگین و انحراف معیار سنی بیماران 0/ 21 ± 7/ 40 سال بود. فرد تشخیص دهنده نیاز ارجاع به سطح 2، در 3/ 56 درصد پزشک خانواده و مابقی موارد بیماران بودند. کیفیت تکمیل فرم ارجاع توسط پزشک خانواده در 7/ 53 موارد مطلوب، 8/ 39 نسبتا مطلوب و مابقی نامطلوب بود. انتخاب پزشک متخصص سطح 2 در 4/ 60 درصد موارد، توسط بیماران انجام گرفت. کیفیت پسخوراند از پزشکان سطح 2، در 2/ 27 مطلوب، 6/ 41 درصد نسبتا مطلوب و 2/ 31 درصد نامطلوب بو د. بیشترین میزان پسخوراند مطلوب از متخصصان اعصاب و روان و عفونی بود. 3/ 81 درصد بیماران ارجاع شده اصلا مورد پیگیری قرار نگرفتند. 6/ 55 درصد بیماران ارجاع شده از فرایند ارجاع راضی بودند. بین رضایت بیماران و ساعات کار پزشکان خانواده تفاوت معنی دار وجود داشت ( 000 / P=0 ). بین رضایت بیماران و نوع بیمه پایه، جنس پزشک خانواده، جنس پزشک متخصص، جمعیت شهری شهرستان ها تفاوت معنی دار وجود نداشت ( P<0/05 ) نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بسیاری از قواعد نظام ارجاع در حد انتظار رعایت نشده و نیاز ضروری به طراحی و اجرای برنامه های بهبود دارد.

کلیدواژه ها:

نظام ارجاع ، پزشک خانواده شهری ، استان های فارس و مازندران

نویسندگان

سید داود نصراله پور شیروانی

استادیار، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل

محمدجواد کبیر

استادیار، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل

حسن اشرفیان امیری

متخصص بیماری های د اخلی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل

سیدمظفر ربیعی

متخصص بیهوشی، دانشک ده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

آناهیتا کشاورزی

دکتری حرفه ای، سازمان بیمه سلامت ایران

سهیلا حسینی

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سازمان بیمه سلامت ایران