شناسایی موانع توسعه مشارکت های دولتی- خصوصی در ارائه خدمات بیمارستانی ایران: یک مطالعه کیفی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFODI03_002

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: در سال های اخیر مشارکت های دولتی- خصوصی ( PPP ) برای توسعه خدمات بیمارستانی در بسیاری از کشورها به کار گرفته شده و علیرغم اینکه دستاوردها و پیامدهای زیادی را به همراه داشته ولی همواره در مسیر اجرایی کردن آن چالش ها و مشکلات متعددی نیز وجود داشته است. پژوهش حاضر با هد ف بررسی شناسایی موانع و مشکلات توسعه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی بو ده که به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه پژوهش شامل خبرگان و متخصصان نظام سلامت کشور و افرادی که در توسعه این مدل در خدمات بیمارستانی نقش داشته اند ( دولتی و غیر دولتی )، بود ه است. از این تعداد 18 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه با استفاده از رویکر د نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. برای تحلیل متون مصاحبه از نرم افزار MAXQDA10 استفاده گردید. یافته ها: 4 درونمایه اصلی و 16 درونمایه فرعی در رابطه با موانع توسعه مشارکت های دولتی خصوصی در ارائه خدمات بیمارستانی کشور شناسایی گردید که عبارت اند از: موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سیاسی و قانونی، موانع مالی و سرمایه گذاری و موانع ساختاری و فرایندی. نتیجه گیری: مسئولین و سیاست گذاران بایستی ضمن شناسایی مشکلات و موانع پیش روی الگوهای مشارکتی، با فراهم آوردن بستر مناسب برای مشارکت بخش غیر دولتی، سطح آمادگی بیمارستان های کشور را برای اجرای این الگو بالا ببرند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

احمد صادقی

استادیار، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام خمینی (ره)، دانشکد ه علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

پیوند باستانی

استادیار، گروه مدیریت خدمات به داشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

امید براتی

دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران