تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلال پرخوری: آزمایش تصادفی کنترل شده یک سوکور

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 584

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TWBT02_031

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1398

چکیده مقاله:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلال پرخوری انجام شد.روش: در این کارآزمایی بالینی یکسو کور، جامعه پژوهش را تمامی زنان مبتلا به اختلال پرخوری شهرستان کاشان تشکیل میداد. از بین افرادی که به کلینیک تخصصی تغذیه کاشان مراجعه کرده بودند، 60 نفر با دامنه سنی 19-52 سال و تشخیص اختلال پرخوری، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه اختصاص یافتند تا تحت درمان فراتشخیصی قرار بگیرند (n=30) یا به مدت 12 هفته در لیست انتظار بمانند .(n=30) متغیرهای وابسته با استفاده از مقیاس پرخوری گورمالی و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر اندازهگیری شد. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد.یافته ها: بعد از 12 هفته، در مقایسه با گروه کنترل، درمان فراتشخیص منجر به کاهش معناداری در نتایج پرخوری -8/46±3/55) درمقابل -1/36±1/90، (P<0.001 و دشواری در تنظیم هیجان -99/70±33/91) درمقابل 15/43±24/32،(P<0.001 شد.نتیجه گیری: در درمان فراتشخیصی یکپارچه، عنصر رفتاری درمان روی عادیکردن الگوهای خوردن، برنامهریزی وعده های غذا، آموزش تغذیه و خاتمه دادن به چرخه های پرخوری تمرکز دارد و به فرد آموزش میدهد مقادیر کمتری از غذا را به طور منظم مصرف کند. همچنین عنصر شناختی این درمان، به مقابله با افکار ناکارآمد همراه با پرخوری، میپردازد. به طور کلی به دنبال این مداخله، تاثیرات مثبتی بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان مشاهده شد.

نویسندگان

ملیحه رحمانی

دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

عبداله امیدی

استاد، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

حسین اکبری

استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

ذات اله عاصمی

دانشیار، مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران