رابطه بین توانمندی سازی و عملکرد سازمانی در پرسنل اداری شهرداری لاهیجان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 607

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHSR05_004

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1398

چکیده مقاله:

امروز محیط چند بعدی و پرچالش شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری ازسازمان ها بوجود آورده است. بنابراین شناسایی و چگونگی تاثیر و پرورش و توسعه ویژگی ها به منظور بهبود عملکرد سازمانی در محیط به سرعت در حال تغییر امروزی، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش رابطه بین توانمند سازی و عملکرد سازمانی در شهرداری لاهیجان بررسی شد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه پرسنل اداری شهرداری لاهیجان می باشد. جامعه آماری472، پرسنل شهرداری لاهیجان تشکیل مبیدهند که برحسب جدول مورگان، نمومنه ای به حجم 212 استفاده شد در این تحقیق از ابراز پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداست و پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزرومیشرا برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت تکمیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین عملکرد سازمانی ارتباط مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون 501/0 می باشد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد متغیر توانمندسازی می تواند تا 25% به عملکرد سازمانی پرسنل شهرداری لاهیجان تاثیر بگذارد.

نویسندگان

سیده آتیه حسن نژاد

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی، گروه مدیریت واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.