بررسی اثر فنی توئین موضعی بر میزان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( VEGF ) مخاط کولون

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRMMED22_134

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : بیماری های التهابی روده، التهاب ایدیوپاتیک و مزمن روده هستند . با توجه یافته های موجود در رابطه با نقش پروتئین VEGF ، که باعث تسریع فرایند بهبود زخم در مدل آزمایشگاهی زخم دئودنوم می شود در این پژوهش اثر فنی توئین موضعی بر میزان فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( VEGF ) مخاط کولون در مدل حیوانی کولیت القاء شده توسط اسید استیک مورد بررسی قرار می گیرد . مواد و روش ها : در این مطالعه مداخله ای تجربی، تعداد 06 موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی در 16 گروه 0 تایی شامل : 2 گروه کنترل، 2 گروه شم، 2 گروه فنی توئین 1 در صد، 2 گروه فنی توئین 3 درصد و 2 گروه هیدروکورتیزون استات (کنترل مثبت) 6 روزه و 12 روزه قرار گرفتند . پس از ایجاد زخم به وسیله اسید استیک تجویز داروها و محلول ها از راه تزریق رکتومی در گروه های مختلف ( با حجم 1 میلی لیتر ) شروع شده و با گذشت 5 روز و 11 روز از دوره درمان و 22 ساعت پس از آخرین تجویز، حیوان بیهوش شده و نمونه بافتی روده بزرگ ( 7 سانتیمتر انتهای روده از فاصله ی 1 سانتی متر از مقعد ) جهت بررسی سطح بیان VEGF مخاطی به روش وسترن بلات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در هر گروه به صورت میانگین ± خطای معیار ( SEM ) شاخص ها در هر گروه بیان شد. آنالیز واریانس یک طرفه ( One-way ANOVA ) و بدنبال آن آزمون تعقیبی Tukey s برای مقایسه های چندگانه استفاده شد . در همه تحلیل ها P < 6065 به عنوان تفاوت معنی دار در نظر گرفته شد . یافته ها : یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که در گروه 0 روزه سطح VEGF در گروه تحت درمان با فنی توئین 3 % به طور معنی داری از گروه های کنترل منفی و کنترل مثبت و فنی توئین 1 % بالاتر بوده است( p < 0.001 ) .هم چنین در همین گروه 6 روزه سطح VEGF در گروه تحت درمان با فنی توئین 1 % به طور معنی داری از کنترل منفی و کنترل مثبت بالاتر بود ( p < 6061 ) در گروه 12 روزه سطح VEGF در گروه تحت درمان با فنی توئین 3 % به طور معنی داری از گروه های کنترل منفی ( p < 6061 ) و کنترل مثبت ( p < 6065 ) بالاتر است اما تفاوت معنی داری با گروه 1 % ندارد . همچنین اختلاف سطح VEGF در گروه 1 % 12 روزه با سایر گروه ها معنی دار نیست . نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که درمان زخم های کولون به وسیله فنی توئین می تواند منجر به افزایش بیان فاکتور رشد VEGF در زخم شود و این اثر مثبت می تواند وابسته به دوز باشد به طوری که در این مطالعه دو ز بالاتر منجر به بیان بیشتر شد . به علاوه این مطالعه نشان داد که اثر درمانی دارو طی هفته اول بیشتر می باشد.

نویسندگان

نیما فتاحی

پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

محمد رامان مولودی

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

فرهاد منوچهری

دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشج ویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

کامبیز حسن زاده

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران